Terms and Conditions

SEAL JOBS NV (hierna “Seal Jobs”)

Potaardestraat 6

B-9140 Temse

Ondernemingsnummer (BTW-BE): 0648.868.038

Bij vragen en/of opmerkingen kan u steeds bij ons terecht via:

e-mail: hello@seal.jobs

Wij zullen er alles aan doen om zo snel mogelijk uw vraag of probleem te behandelen. Wij verzoeken u om steeds alle nuttige informatie en contactdetails in het verzoek te vermelden zodat wij gericht kunnen antwoorden.

1. Introductie

Seal Jobs biedt een Platform aan waarop een onderneming en een kandidaat (beide hieronder vermeld als “Gebruiker” in relatie tot het Platform) met elkaar in contact kunnen komen, via een geplaatste vacature. Onder ‘Platform’ moet ‘het geheel aan websites en applicaties door Seal Jobs ontwikkeld’ verstaan worden. De onderneming selecteert, rekruteert via chat of video chat, aanvaardt één of meerdere kandidaten via het platform.

Het gebruik van het Platform gaat steeds gepaard met de rechten en plichten zoals bepaald in onze Gebruikersvoorwaarden (hierna ook “Voorwaarden” genoemd). Het verwijzen naar onze Voorwaarden omvat impliciet een verwijzing naar de Privacy en Cookie Statements alsook naar alle andere rechten en plichten die duidelijk op het Platform vermeld staan.

De Voorwaarden gelden zowel voor u, Seal Jobs, als voor jou, Gebruiker. U wordt reeds als “Gebruiker” beschouwd van zodra u het Platform bezoekt en gebruikt om informatie op te halen, ongeacht het feit of er een registratie aan voorafgaat. Op het ogenblik dat u gebruik maakt van ons Platform erkent én aanvaardt u uitdrukkelijk dat onze Voorwaarden steeds en op uitsluitende wijze van toepassing zijn, dit alles ongeacht de gebruiksvorm. U bevestigt bovendien dat u wettelijk bevoegd bent om verbintenissen, zoals deze Algemene Voorwaarden, aan te gaan.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van deze Voorwaarden voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard zijn en schriftelijk werden vastgelegd. Deze afwijkingen zijn slechts ter vervanging of ter aanvulling van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen effect op de toepassing van de overige bepalingen uit deze Voorwaarden.

Maakt u gebruik van ons Platform namens een bedrijf of een andere juridische entiteit, dan bent u in dit geval ook individueel gebonden aan de overeenkomst als Gebruiker. Dit ongeacht het bestaan van een afzonderlijke overeenkomst tussen Seal Jobs en het bedrijf of de juridische entiteit in kwestie.

Seal Jobs behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. In zulke gevallen zal de Gebruiker de vernieuwde Algemene Voorwaarden verkrijgen bij de eerstvolgende aanmelding op het Platform dienen te lezen en accepteren. Door het gebruik van het Platform aanvaardt de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die vermeld staan op de Website.

2. Het gebruiksrecht, registratie en beperkingen

Gebruiksrecht

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van het Seal Jobs Platform (kortweg: gebruiksrecht). De omvang van dit gebruiksrecht kan verschillen naargelang de eventuele registratie en de hoedanigheid van de Gebruiker. Zo zal de Gebruiker in de hoedanigheid van kandidaat een ander gebruiksrecht hebben dan de Gebruiker die een onderneming vertegenwoordigt op het Platform. Deze laatste zal immers ook toegang hebben tot de onderliggende databank en inhoud van het platform. De vertegenwoordiger van de onderneming-gebruiker zal dienen te bevestigen dat hij/zij handtekeningsbevoegdheid heeft om de onderneming te vertegenwoordigen op het Platform, en om overeenkomsten in naam en voor rekening van onderneming aan te gaan.

Het gebruiksrecht van het Platform wordt toegekend aan Gebruiker in de vorm van een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. Deze licentie geeft de Gebruiker echter geen recht om het Platform, de onderliggende databank en de inhoud te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen of in licentie te geven.

De Gebruiker kan zijn gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door zijn gebruik hiervan stop te zetten. Opgelet: dergelijke stopzetting brengt geen automatische verwijdering van het Gebruikersprofiel met zich mee. Indien de Gebruiker daarnaast ook zijn Gebruikersprofiel wenst te verwijderen, moet de Gebruiker zijn recht uitoefenen door middel van een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Seal Jobs, per post (via bovenstaand adres) of per e-mail aan hello@seal.jobs. Seal Jobs verbindt er zich toe binnen de vijftien (15) werkdagen na dagtekening aan uw verzoek een gevolg te geven.

Afhankelijk van de aan hem toegewezen functionaliteiten, beschikt de Gebruiker over een recht om inhoud aan het Platform toe te voegen. Door inhoud op het Platform te plaatsen, verschaft de Gebruiker aan Seal Jobs een eeuwigdurende, kosteloze, overdraagbare licentie om deze inhoud te gebruiken, reproduceren, verwerken en mee te delen aan derden voor zover dit nodig is om de diensten van ons Platform aan te bieden. Deze licentie is van toepassing op alle types van intellectuele eigendomsrechten die betrokken zijn, zoals uitvoerig besproken in “artikel 6 Intellectuele Eigendom”.

Registratie

De toegang tot ons Platform is beperkt tot geregistreerde Gebruikers en is bovendien afhankelijk van de hoedanigheid van de Gebruiker (onderneming of kandidaat). Wanneer alle vereiste velden voor registratie zijn ingevuld door Gebruiker, zal de aanvaarding van Gebruiker op het Platform onderworpen zijn aan een voltooiing van interne controles. Wanneer Gebruiker deze interne controle niet volledig doorstaat, zal de toegang tot het Platform niet worden toegekend of worden ontzegd aan Gebruiker, en zal hij/zij hiervan op de hoogte worden gesteld.

Het staat Seal Jobs volledig vrij de registratievoorwaarden naar eigen goeddunken te bepalen en te allen tijde aan te passen.

Iedere registratie vereist de Gebruiker om een correct, waarheidsgetrouw, actueel en volledig beeld weer te geven. In functie van de hoedanigheid van de Gebruiker kan bepaalde informatie absoluut noodzakelijk zijn om te vermelden. Deze verplichting geldt zowel bij aanmaak van het Gebruikersprofiel als voor de toekomst. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker om achterhaalde informatie te corrigeren of te verwijderen en de informatie up-to-date te houden. Seal Jobs behoudt echter het recht om de verwerking van inhoud te weigeren, alsook geüploade inhoud te verwijderen indien de inhoud deze Algemene Voorwaarden of toepasselijke wetgeving schendt, of op redelijk verzoek van een derde.

Elke kandidaat die nog student is, verklaart in aanmerking te komen als Gebruiker en aanvaardt deze Algemene Voorwaarden. De student dient de inschrijving bij een onderwijsinstelling te bevestigen en dient tewerkgesteld te worden onder het pakket van 475 uren per kalenderjaar (het contingent) waarin minder sociale bijdragen dienen betaald te worden dan bij een gewone werknemer. Wanneer de student de voormelde 475 uren overschrijdt, zal hij/zij werken onder het normale sociale bijdragenstelsel voor een onbeperkt aantal dagen. De student dient zelf zijn aantal werkdagen op te volgen via de website van student@work.

Ieder Gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel en is bijgevolg niet overdraagbaar aan derden. De Gebruiker is bovendien op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het Gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van zijn persoonlijk Gebruikersprofiel, inclusief zijn logingegevens. Elke inbreuk op het confidentiële karakter moet gemeld worden bij Seal Jobs, zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen.

Seal Jobs houdt geen actieve controle op aangemaakte Gebruikersprofielen, maar behoudt zich wel het recht voor de gepaste maatregelen te nemen in de gevallen waar dit vereist wordt.

Aankoop en betaling Gebruiker (onderneming)

Gebruiker (onderneming) kan overgaan tot het aankopen van een herroepbare en niet-overdraagbare licentie van het platform die toelaat de beschreven functionaliteiten tijdens een beperkte duur te gebruiken. Alle prijzen zijn exclusief de toepasselijke BTW. Gebruiker (onderneming) kan de aankoop voldoen via creditcard of door het doen van een bankoverschrijving op de wijze zoals omschreven in de betalingsinstructies per betaalmethode. Zodra Gebruiker (onderneming) de bestelling online heeft bevestigd en betaald, is het niet mogelijk de aankoop te annuleren of te restitueren.

Beperkingen aan het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht heeft limieten, ondanks de grote draagwijdte. Het is beperkt in die zin dat het gebruik niet in strijd mag zijn met onze Voorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde beginselen omtrent het internet. Volgende handelingen zijn dan ook absoluut verboden:

Wanneer Gebruikers inhoud toevoegen aan het Platform, is het absoluut niet aanvaard dat deze inhoud volgende kenmerken heeft:

De kandidaat en onderneming mogen geen persoonlijke gegevens uitwisselen via de chat of videochatfunctie. Seal Jobs zal zich eveneens het recht behouden om de samenwerking te beëindigen met de ondernemingen bij slecht betalingsgedrag.

Remedies

Indien de Gebruiker in strijd handelt met de Voorwaarden en de hem gekende verplichtingen, geldende rechtsregels, rechten van derde partijen of algemeen geaccepteerde internetgedragsregels, behoudt Seal Jobs het recht om alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen. Seal Jobs beslist eenzijdig over het al dan niet nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel.

Seal Jobs beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen. Hetzelfde geldt voor de verwijdering van een Gebruikersprofiel. Daarnaast kan Seal Jobs de Gebruiker de algemene toegang tot en de toegang tot functionaliteiten op het Platform geheel of gedeeltelijk beperken. Dit kan hetzij tijdelijk, tenzij permanent zijn. De verwijdering van een Gebruikersprofiel kan de (toekomstige) verwijdering van alle toegevoegde inhoud impliceren. Deze maatregelen kunnen genomen worden zonder voorafgaande waarschuwing en/of kennisgeving indien de situatie dit vereist. De Gebruiker heeft in geen geval het recht om een terugbetaling of schadevergoeding te vragen voor de getroffen maatregelen.

Indien de Gebruiker van oordeel is dat Seal Jobs deze maatregelen ten onrechte heeft ondernomen zal Seal Jobs deze argumenten meenemen in haar beoordeling zonder dat zij verplicht is de oorspronkelijke maatregelen teniet te doen.

3. Onze verplichtingen

Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

U mag ervan uitgaan dat wij een gebruiksvriendelijk Platform aanbieden dat veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te garanderen. Dit betreffen maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. Toch kunnen we de Gebruiker geen absolute garanties geven. De verbintenis die wij hiertoe aangaan betreft een inspanningsverbintenis.

Ieder gebruik van het Platform gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan ons Platform, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. Ons Platform en de daarbij horende diensten worden aangeboden op ‘as is’ en ‘as available’-basis, dus zonder enige impliciete of expliciete garantie. Voor meer hierover zie hieronder onder ‘aansprakelijkheid’.

We hebben het recht om de toegang tot ons Platform te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

Inhoud op het Platform

De inhoud op ons Platform wordt zowel door Seal Jobs als door onze Gebruikers en geautoriseerde derde partijen toegevoegd, al dan niet via geautomatiseerde processen. Ons Platform valt bijgevolg te kwalificeren als User Generated Content (UGC). Wij besteden de grootste zorg aan de informatie die op het Platform verschijnt zodat deze als volledig, correct, actueel en nauwkeurig kan worden gekwalificeerd. Toch kunnen wij geen absolute garanties geven omtrent de kwaliteit en kwantiteit van informatie op ons Platform en zijn wij bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op het Platform. Het betreft een inspanningsverbintenis van Seal Jobs waarbij alle nodige en redelijke maatregelen getroffen worden. Seal Jobs is niet verplicht om de inhoud voorafgaand aan de plaatsing van deze inhoud op het Platform te controleren en evenmin om doorgedreven a posteriori controles uit te voeren.

Stel dat bepaalde inhoud op ons Platform een schending van onze Voorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan u om ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Seal Jobs onderneemt zo spoedig mogelijk de gepaste maatregelen door (gehele of gedeeltelijke) wijzigingen, aanvulling of verwijdering.

De Gebruiker en geautoriseerde derde partij die inhoud op het Platform plaatst, is ervoor verantwoordelijk dat deze inhoud steeds op de relevante en toepasselijke webpagina geplaatst wordt, steeds in een taal die begrijpelijk is voor de andere Gebruikers van het Platform en dat deze inhoud op geen wijze misleidend is.

Ons Platform bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van het Platform gebeurt steeds op eigen risico en uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Wij zijn niet aansprakelijk voor iedere mogelijke schade die veroorzaakt wordt door deze downloads en het verdere gebruik van die data.

Seal Jobs is gespecialiseerd in informatieverzameling en het verschaffen van deze informatie aan de juiste personen. Seal Jobs heeft bijgevolg het recht om bepaalde informatie enkel zichtbaar te maken voor de Gebruikers of derde partijen die hierbij belang hebben. Dit recht kan volledig naar eigen inzicht door Seal Jobs worden ingevuld.

Aansprakelijkheid

Seal Jobs treedt louter op als een matching platform tussen de onderneming en de kandidaat. Seal Jobs biedt geen waarborgen aangaande de volledigheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie beschikbaar op het Platform. Seal Jobs stelt bovendien slechts kandidaten voor aan ondernemingen. Seal Jobs is niet aansprakelijk voor de uiteindelijke beslissing genomen door de onderneming.

Seal Jobs is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare, bewezen zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen en kan nooit hoger zijn dan de waarde van maximaal twee (2) maanden op de ingeschreven gepresteerde abonnementen en steeds met een absoluut maximum van € 150.

Seal Jobs is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, imagoschade, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en/of mogelijkheden. Deze opsomming is niet limitatief.

Seal Jobs is niet aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt, tijdens het gebruik van het Platform, door een grove nalatigheid van zijn werknemers en/of derde partijen.

Seal Jobs is niet aansprakelijk voor iedere vorm van verlies en/of schade in hoofde van de Gebruiker of een derde indien Seal Jobs conform de Gebruikersvoorwaarden, het Privacy Statement en het Cookie Statement handelt. Seal Jobs sluit eveneens iedere aansprakelijkheid ten gevolge van gedragingen van haar Gebruikers en anderen op het Platform en/of daarbuiten uitdrukkelijk uit.

Seal Jobs garandeert niet dat de Website altijd beschikbaar zal zijn of dat de toegang tot het Platform ononderbroken zal zijn. Seal Jobs is niet verantwoordelijk voor technische problemen zoals storingen, onderbrekingen of problemen met de elektronische levering van de diensten. Seal Jobs is niet aansprakelijk indien, om welke reden dan ook, de dienst niet beschikbaar is op een bepaald moment of voor een bepaalde periode.

Seal Jobs kan niet garanderen dat gebreken zullen worden opgelost op elk gewenst moment, of het platform, of de server waarop het Platform zich bevindt, vrij is van virussen en andere schadelijke bestanden.

Seal Jobs levert redelijke inspanningen om bugs of virussen te verwijderen, maar we kunnen niet garanderen dat het Platform op elk moment veilig of vrij van virussen zal zijn. De Gebruiker dient zijn/haar eigen antivirussoftware te gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, denial-of-service aanvallen of andere schadelijk elementen die uw computer kunnen infecteren tijdens het gebruik van onze diensten.

Seal Jobs sluit haar aansprakelijkheid niet uit in geval van fraude of opzet op voorwaarde dat deze aan Seal Jobs toerekenbaar en bewezen is. De aansprakelijkheid voor lichamelijke schade en dood is uitgesloten in de mate van wat wettelijk mogelijk is.

Indien Seal Jobs door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Seal Jobs niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Seal Jobs is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Indien de Gebruiker door een hem toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming, de aansprakelijkheid van Seal Jobs in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in hoofde van Seal Jobs veroorzaakt, moet de Gebruiker alle nodige maatregelen nemen om Seal Jobs van deze nadelige gevolgen te vrijwaren.

4. Links naar andere websites

De inhoud van ons Platform kan een link, hyperlink of framed link naar websites van derde partijen of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band bestaat tussen ons en de vreemde website, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze derde-websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men ons Platform en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Deze derde-websites bieden niet dezelfde garanties als wij, dus raden wij aan om aandachtig de Gebruikersvoorwaarden en het Privacy Statement van deze andere websites door te nemen.

Het staat de Gebruiker in principe vrij een link, framed link of hyperlink naar ons Platform te plaatsen maar wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde een verwijdering te vragen zonder dat wij een afdoende reden moeten aangeven.

5. Intellectuele eigendom

Om creativiteit en innovatie een kans te geven, verdienen deze bescherming. Zo ook ons Platform en haar inhoud. Die bescherming wordt voorzien door verschillende intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Seal Jobs en eventuele derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, etc. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het is dan ook ten strengste verboden om de inhoud (zoals hierboven beschreven) te kopiëren of te reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Het technische karakter van ons Platform zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op ons Platform wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht. “Seal”, “Seal Jobs” en het Seal Jobs logo zijn bovendien merken van Seal Jobs NV. De Gebruiker die inhoud aan ons Platform toevoegt, gaat ermee akkoord dat deze inhoud deel uitmaakt van een databank van Seal Jobs. Wij vragen aan onze Gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende. Gebruiker zal het Platform en de software van Seal Jobs niet wijzigen of reverse engineeren.

Iedere Gebruiker die inhoud aan ons Platform toevoegt, is verantwoordelijk voor de intellectuele eigendomsrechten die hierop rusten. De Gebruiker verbindt zich ertoe dat zijn handelingen op geen enkele manier een inbreuk uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij. Indien de Gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten, kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan Seal Jobs. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Gebruiker. Ook hier vragen wij graag uw medewerking om eventuele schendingen van intellectuele eigendom aan ons te melden, zodat we gepaste acties kunnen ondernemen.

Elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Seal Jobs zal ervoor zorgen dat de inbreuk makende Gebruiker aan Seal Jobs een forfaitaire schadevergoeding dient te betalen ter hoogte van €2500 per inbreuk.

6. Verwerking van persoonsgegevens

Een bezoek aan ons Platform betekent altijd in zekere zin een verwerking van persoonsgegevens, ook al bent u zich daar niet direct van bewust. De mate van verzameling en verwerking hangt uiteraard af van het gebruik en een eventuele registratie. Door de registratie stemt de Gebruiker ermee in dat we zijn verstrekte gegevens kunnen openen, bewaren en openbaar maken conform de doelstelling van ons platform. De informatie die verkregen wordt bij een registratie is noodzakelijk voor de goede werking van onze dienstverlening. De opgave van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Voorwaarden. Iedere Gebruiker kan ervan op aan dat Seal Jobs steeds de grootste zorg hecht aan de verwerking van persoonsgegevens en hierover duidelijke en correcte informatie verschaft. Voor meer informatie over ons privacybeleid kan u steeds terecht op onze Privacy Statement.

Gebruikers die inhoud, dat wil zeggen informatie en gegevens, toevoegen aan het Platform zijn er zich van bewust dat deze gegevens als persoonsgegevens gekwalificeerd kunnen worden in de zin van de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Verder “Privacywet” genoemd). Om deze persoonsgegevens te verwerken moet dan ook een geldige rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens aanwezig zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de toestemming van de betrokkene of de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. De Gebruiker die persoonsgegevens toevoegt is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de rechtsgrond net als de naleving van de verdere verplichtingen uit de Privacywet.

7. Algemeen

Wij beschikken over de vrijheid om ons Platform en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding geeft tot enige schadevergoeding.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Voorwaarden in het gedrang komt zal dit geen gevolg hebben op de werking of geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst. In dit geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De titels die wij in onze Voorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Er kan geen juridische waarde uit geput worden.

De Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Bij onenigheid omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat alles in het werk wordt gesteld om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPINA) of een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde.

8. Uw opmerkingen zijn onze zorg!

Het mag duidelijk zijn, ons Platform is er één voor en door Gebruikers opgesteld. Wij leggen de lat graag hoog voor onszelf en stellen daarom iedere hulp ter verbetering van ons Platform zeker op prijs. Wij vragen u zelfs uitdrukkelijk alle opmerkingen, vragen en tips door te sturen op hello@seal.jobs.

© 2016 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement, cookiestatement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

Seal Jobs hecht veel belang aan jouw privacy en de veiligheid van jouw persoonlijke informatie. Raadpleeg hier onze cookie- en privacybeleid